Sídlo firmy: Búdkova 36,BratislavaIČO: 17335345
Súd: Okresný Súd Bratislava IDeň zápisu:19.8.1991
Právna forma:Iná právnicka osobaAktualizácia : 1.2.2013

Predmety činnosti a dalšie informácie - Slovenský pozemkový fond

Oddiel: Pozapísané 19.8.1991
Vložka Číslo: 35/Bzapísané 19.8.1991
Predmety činnostislovenský pozemkový fond spravuje poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov v rozsahu ustanovenia zák.č. 229/91 Zb. v znení neskorších doplnkovzapísané 20.7.1994
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb náhradné pozemky z vlastníctva štátu, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemkyzapísané 20.7.1994
uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkkoch kotrých je záhradková alebo chatová osadazapísané 20.7.1994
spolupracuje pri uplatňovaní práv oprávnených osôbzapísané 20.7.1994
prevádza do vlastníctva alebo do správy právnických a fyzických osôb pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú rozhodnutím orgánu štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbuzapísané 20.7.1994
spravované nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prenájíma do schválenia privatizačného projektu alebo v súlade s ním a nehnuteľnosti neznámych vlastníkov do uplatnenia a preukázania vlaszapísané 20.7.1994
v súlade so schváleným privatizačným projektom prevádza majetok určený na privatizáciu spôsobmi ustanovenými zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisovzapísané 20.7.1994
je účastníkom konania o pozemkových úpravách za pozemky, ktoré spravujezapísané 20.7.1994
"nakladá s pozemkami nezmámych vlastníkov, neknihovanými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve štátu, pozemkami vo vlastníctve štátu, pozemkami, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľazapísané 25.4.1997
Ďalšie právne skutočnosti: Slovenský pozemkový fond bol zriadený v zmysle § 34 zákona č.330/1991 Zb.o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Stary spis: Po 106zapísané 19.8.1991
Uznesenie vlády SR č. 75 zo dňa 1.2.1994. Zmena štatutu Slovenského pozemkového fondu Uznesenie č. 9 Správnej rady SPF zo dňa 7.4.1994zapísané 20.7.1994
Uznesenie č. 94 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997. Uznesenie č. 95 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997.zapísané 25.4.1997
Uznesenie vlády SR č. 384 z 27.5.1997zapísané 10.2.1998
Uznesenie č. 113 správnej rady Slovenského pozemkového fondu zo dňa 12.11.1998 o odvolaní Ing. Michala Štangela. Uznesenie č. 114 správnej rady zo dňa 12.11.1998 o menovaní JUDr. Jaroslava Puškáča do funkcie generálneho riaditeľa.zapísané 10.12.1998
Uznesenie vlády SR č. 494 zo dňa 9.6.1999.zapísané 23.9.1999
§ 35 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločnostiach v znení zákona č. 256/2001 Z.z.zapísané 15.8.2001
Zánik funkcie generálneho riaditeľa JUDr. Jaroslava Puškáča dňa 17.1.2003. Uznesenie č. 6 správnej rady zo dňa 16.1.2003. Uznesenie č. 7 správnej rady zo dňa 16.1.2003.zapísané 6.2.2003
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1034 z 5.11.2003.zapísané 20.8.2004
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03. 09. 2007, ktorým súd začal konanie o dosianutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.zapísané 12.4.2008
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 49 zo dňa 16.1.2008 a č. 655 zo dňa 24.9.2008.zapísané 13.11.2008
Uznesenie Národnej Rady Slovenskej Republiky zo dňa 09.03.2010zapísané 2.7.2010
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 485 zo dňa 14.7.2010.zapísané 18.8.2010
Uznesenie vlády č.131 Slovenskej republiky zo dňa 19.10.2010zapísané 26.11.2010
Uznesenie vlády č.119 Slovenskej republiky zo dňa 11.04.2012 a Uznesenie vlády č.139 Slovenskej republiky zo dňa 18.04.2012.zapísané 15.5.2012
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 31. mája 2012.zapísané 28.6.2012
Konanie: Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka a námestník generálnej riaditeľky spoločne.zapísané 15.5.2012
Konanie menom spoločnosti: Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka a námestník generálnej riaditeľky spoločne.zapísané 15.5.2012

Osoby vo firme - Slovenský pozemkový fond

Planckova 1210/4, Bratislava 851 01
Kravany nad Dunajom
Štadionová 1598/11, Veľký Meder
Hviezdoslavova 7/55, Komárno
Zámocka 2, Hronsek
Vážska 19, Bratislava
Mudroňova 42, Bratislava
Dlhá 26, Šamorín 931 01
Bystrička 345, Martin
Kadnárova 88, Bratislava 831 05
Kukučínova 9, Spišské Bystré
Na Jankovskom 93, Liptovský Ján
Jasovská 7, Bratislava
Družstevná 9, Modra
1026, Likavka
Mateja Bela 7, Bratislava 811 06
Šášovská 12, Bratislava
Ríznerova 6, Bratislava 811 08
Fučíkova 420, Bratislava
Vičňova 2, Bratislava
Športova 2, Nové Mesto nad Váhom
Jánošíkova 8, Senec 903 01
Jiráskova 1659/4, Trenčín 911 01
Dojč 65, Dojč 906 02
Ostrov 420, Ostrov pri Piešťanoch 922 01
Na vyhliadke 15, Prešov 080 05
Limbová 24/20, Žilina 010 07
Kozia 27, Bratislava 811 03
Pri Mlyne 30, Bratislava 831 07
Čerešňová 90, Chorvátsky Grob 900 25
Rybárska 1, Trebišov 075 01
Zemianska 199/29, Jacovce 956 22
Včelince 103, 980 50
Dlhá 367/14, Prievidza 971 01
Topoľová 1800/60, Bratislava 855 01
Andrusova 3, Bratislava 851 01
Podjavorinskej 67, Zlaté Moravce 953 01
Mamateyova 10, Bratislava 851 04
Duchnovičova 575/100, Medzilaborce 068 01
Relov 125, Kežmarok 059 04
Imre Madácha 25, Vinica 991 28
Golianovo 114, Golianovo 951 08
Golianovo 114, Golianovo 951 08
Malohontská 1535/5, Rimavská Sobota 979 01
Mariánske námestie 5/30, Žilina 010 01
Ľubovnianska 3, Bratislava 851 07
Hviezdoslavova 30, Handlová 972 51
Poľná 127, Banská Bystrica 974 05
Levočská 5, Košice 040 12
Matúškovo 717, 925 01
Martákovej 3, Bratislava 821 03
Slnečná 1551/10, Partizánske 958 03
Hviezdoslavova 12, Bernolákovo
Veľkonecpalská 75/4, Prievidza 971 01
Mládeže 425/90, Dolný Hričov 013 41
Svetlá 3, Bratislava
Donská 9, Bratislava 841 06
Slaská 39, 966 22
Dunajská 10, Nitra
Dunajská 24, Nitra
Mraziarenská 6, Bratislava 821 08
Tatranská 107, Banská Bystrica
Sibírska 1604/65, Bratislava 831 02
Jurigovo nám. 7, Bratislava
Rajčianska 36, Bratislava
Centrum 2408/23, Zvolen 960 01
Koceľova 6, Michalovce
Bilíkova 3, Bratislava
Račianska 95, Bratislava
Račianska 95, Bratislava
Mlynské Luhy 28, Bratislava
Komárnicka 342, Bratislava
J. Gagarina 37, Veľký Meder
Slávičie údolie 18, Bratislava
Hradská 17, Komjatice 941 06
Školská 3, Nitra 949 01
Nová 43, Viničné 900 23
Nad Plážou 31, Banská Bystrica 974 01
Budovateľská 1237/42, Sládkovičovo
Radvanská 29, Banská Bystrica
Levočská 5, Košice 040 12
Podháj 48, Banská Bystrica 974 05
Bystrička 502, 038 04
Okružná 2057/12, Dolný Kubín 026 01
Mateja Bela 3448/81, Žilina 010 15
Kimovská 16, Zvolen 960 01
Astrová 1228/2, Senica 905 01
Centrum 2408/23, Zvolen 960 01

Blízke osoby - Slovenský pozemkový fond

Blízke firmy - Slovenský pozemkový fond

Talent, HZ CKV ZZZ v likvidáciiŠafárikovo nám. 4,BratislavaSpráva, zveľaďovanie, údržba a ochrana majetku Zväzu záujmových združení zvereného TALENT-u, HZ CKV ZZZ do správy. Vykonávanie obchodných činností v oblasti reštauračného stravovania, prechodné ubytovania a vedľajších služieb podľa zatriedenia jednotlivých stredísk príslušným okresným národným Prevádzkovanie nehnuteľností Zväzu záujmových združení zverených TALENT-u,HZ CKV ZZZ do správy.
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)Viedenská cesta 7,Bratislava 851 01obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti služby v oblasti výstavníctva propagačná a reklamná agentúra zámočníctvo stolárstvo výroba papierenská a polygrafická montáž, opravy a údržba elektrických prístrojov a zariadení hotelové služby vrátane pohostinskej činnosti zmenáreň nákup a predaj zbraní a streliva vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
BAJAN CONSULTING a. s.Tomašikova 26,Bratislava 821 02kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
DOBRÝ DOMOV, s. r. o.Ambroseho 10,Bratislavauskutočňovanie stavieb a ich zmien výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobný sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
OVAS s. r. o.Tomášikova 26,Bratislava 821 01poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
KOLCHOZ s.r.o.Sereďská 34,Veľká Mača 925 32kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
JURMI AGROSereďská 34,Veľká Mača 925 32sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve chov vybraných druhov zvierat poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá pokytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
RELION, spol. s r.o.Rostovská 18,Bratislava 831 06nákup rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb inžinierska činnosť vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
LEMA, s.r.o.Miletičova 1,Bratislava 821 08sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom správa budov - obstarávanie služieb spojených so správou budov nákup a predaj tovaru formou veľkoobchodu sprostredkovateľská činnosť kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Prezentujte bezplatne svoju firmu
Máte problém získať zákazníkov? Vytvorte si prezentáciu vašej firmy a oslovte 500 miliónov európanov v 29 jazykoch. Či už prevádzkujete hotel, reštauráciu alebo reklamnú agentúru. Pripojte sa k tísicom registrovaných a získajte plnohodnotnú stránku s nástenkou, galériami, ponukovým lístkom a daľšími výhodami.
Vyskúšať teraz ZADARMO
„Beautiful presentation with easy administration. I managed to attract foreign customers with AZ-Europe.“
Manager Pousada de Palmela
Pridať stránku
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Ok