Chmeľnica panorama
Obec Chmeľnica
Páči sa mi to
Zdieľať

Kontakt

SlovenskoEmailposlať e-mail
ChmeľnicaOdkaz
06401

Poloha a opis Obec Chmeľnica

Obec Chmeľnica sa nachádza vo východoslovenskom regióne, prešovskom kraji, v okrese Stará Ľubovňa.Leží na južnom svahu Ľubovnianskej vrchoviny a na severných svahoch Levočských vrchov v doline Popradu. Jej nadmorská výška je 528 m v strede obce a 500-750 m v chotári a katastrálna výmera je 1271 ha. Pre lepšiu orientáciu cudzích turistov, leží neďaleko Vysokých Tatier, na historickom Spiši a vyznačuje sa svojim autentickým nemeckým nárečím.Klimatické pomery územia obce sú podmienené jeho zemepisnou polohou, nadmorskou výškou, konfiguráciou terénu, prevládajúcimi smermi vetrov a podobne. Na klimatické pomery má rozhodujúci vplyv blízkost Vysokých Tatier, prevládajúca severná expozícia územia smerujúca do pobaltskej oblasti, pokryv terénu vysokým zastúpením lesov a spomínanou nadmorskou výškou 528 m v intraviláne. Mrazy sa dosť pravidelne vyskytujú ešte v priebehu mesiaca mája, výnimočne aj začiatkom júna. Prvé jesenné mrazy bývajú v druhej polovici septembra. Snehová pokrývka býva niekedy aj vyše metra, zimné mrazy vystúpia až na 30 stupňov pod nulou. Celkove možno počasie hodnotiť ako drsné s vlhkou zimou a krátkym dosť daždivým letom.Pozdĺž juhozápadného okraja obce vo vzdialenosti priemerne cca 180 m tečie rieka Poprad. Má prirodzené dno aj brehy s vyvinutými a stabilizovanými vodnými a brehovými spoločenstvami. Obcou pretekajú dva potôčiky. Jeden s väčším prietokom "chmeľnický" priteká zo severu a tečie obcou smerom na juh. Vlieva sa do rieky Poprad. Druhý s malým prietokom priteká od východu, v obci sa točí smerom na juh. Vlieva sa do prv spomenutého potoka. Oba potoky majú brehy v obci spevnené cementobetónom.

Primátor

Štefan Šimský
Chmeľnica 103
Telefón: +421 52 432 48 94
Fax: +421 52 432 48 94

Základné informácie

Obyvateľov 922
Rozloha 1264km²
Založené roku 1315

Počasie Chmeľnica

Dnes
1°C
Zajtra
0°C
Nedeľa
-3°C
Pondelok
-1°C
Utorok
-1°C

História

0 založení našej obce sa dozvedáme z listiny, ktorú uverejnil Michael Schmauk vo svojom doplnku ku zbierke listín na Spiši Supplementum Analectorum errae Scepusiensis. Pars II Szepesvárajae 1889 S.44 XXXIII Obsah zo zápisnice kostola Stará Ľubovňa: Vrtkavosť času a tiež, aby sa predišlo ohováračkám si vyžadujú, aby sa písomne dalo na vedomie všetkým, ktorých sa to týka, že my gróf Mikuláš z Ľubovne, sme dovolili šoltýsovi Mikulášovi z Kamienky (Petri Villa) vyklčovať les od Dlhej lúky dolu vodou na zakladanie obce Hophgart o 60 usadlosti (cum sexaginta laneis). Určia sa prár-a i povinnosti. Tiež kostol postapots- a odvádzať desiatky. Má právo postaviť mlyn, v lese pol'ovať, právo slobodného rybolovu, dolovať kovy ... . Právo je dedičné, má možnosť všetko predat. Sedemnásť rokov je obec oslobodená od dávok. Po 17 rokoch musi odvádzai poplatl.y. Ako svedkovia figurujú: Vigand farár z tiubovne, jeho brat Gotthard, gróf de Jula, Thylmannus šolty"s z Podolínca, Hentze šolty's z hubovne, prísažní Henricus Bavarus Bona, Conradus in Monte, Hildebrandus Hempel. Na svedectvo toho opatrili sme túto stranu našou pečaťou. To sa ujednalo v Lubovni (Lublov) v roku 1315. Tieto práva potvrdzuje poľský kráľ Žigmund v roku 1559 v sobotu pred Kvetnou nedeľou svojou kráľovskou pečatou v Krakove. Pomenovanie obce. V r. 1315 pomenovanie obce Hophgarten (ph=f) predpokladá vysvetlenie, že osídlenie vzniklo na dvorských záhradách Ľubovnianskeho hradu. Tieto variácie mena sú známe. Roku 1352 kráľ Ľudovít potvrdzuje výsady mesta Ľubovňa a spomína i miestnu obec Hophgarten. Roku 1545 spišský prepošt Stanislav povoláva miestneho farára na synodu-plebanus de Hophgardt. Z príležitosti sporu miest Podolínec, Hniezdne a Stará Ľubovňa poľský kráľ Štefan vyšle komisiu, táto píše zápisnicu roku 1579 a uvádza Hophkardt. V tom istom roku poľský kráľ Štefan nariaďuje obciam Starej i Novej Ľubovni, Gňazdám a Obkardtu, aby prijali rozhodnutie komisie. Miestny farár, Ján Peky šlachtic sa v matrike podpisuje Peky - Obgarsk-y. V priebehu rokov vznikol teda z Hophgartenu, Hopgarten, Hopfengarten, v čase silnej maďarizácie (1893-1918) Komlóskert, po I. svetovej vojne Hobgart a od roku 1948 je názov obce slovensky Chmeľnica (porovnaj úradný vestník vlády (SR č. 55 čl. 946/1948 Vyhláška Povereníctva vnútra č. A 311/16-11/1948 z 11. júna 1948. Zmeny úradných názvov miest a osád na Slovensku - Hobgart=Chmeľnica. Najnovší slovenský názov Chmeľnica predpokladá, že ide o chmeľ, v nemčine Hopfen, ktorý sa tu pravdepodobne pestoval. Pri založení obce sa vyratúvajú i prestácie, dary (pro fertone-noša) čo poddaní priniesli do daru pánom. Medzi iným sa hovorí okrem oviec, ovsa, kurčiat, prasiat, tiež na vianoce osadenstvo prinesie nádobu piva, teda pivo sa varilo s chmeľom. Pravdepodobne sa pestoval tuná chmeľ viac ako na okolí, preto Hopfengarten, lenže práve to Hopfen sa nikdy výslovne neuvádza. Hophgarten-Hofgarten z nemčiny Hof a Garten znamená dvor a záhrada.Teda pravdepodobne pomenovanie obce vystihuje skutočnosť, že bola založená na hradných dvorských záhradách. Chmeľnica bola vždy malá obec, veľký medzinárodný význam nemala, čo vyplýva už z listín, v ktorých sa meno obce uvádza len v spojitosti hraničných sporov a v spojitosti s inými obcami sa spomína. No jednako ležala svojou polohou na tepne obchodného ruchu, na kráľovskej ceste, ktorá spájala Krakow s Uhorskom, preto tunajší obyvatelia boli hybkejší a vyhľadávali lepšie podmienky života, či už ked' zaľahla bieda, alebo sa niečo lepšie vyskytovalo. Badať stály odliv obyvateľstva, zaiste i pod vplyvom čulého ruchu, ktorý sa odohrával na zámku. Príčinou úbytku obyvateľstva boli aj hraničné spory, choroby a živelné katastrofy. Obec patrila pod panstvo Ľubovnianskeho hradu. Ako poddaná obec jej obyvatelia boli povinní 4 dní v týždni zadarmo pánovi pracovať a to až do výkupu roku 1867. Medzi 13 spišskými mestami sa hrad dostal, teda aj Chmeľnica, v roku 1412 do zálohy Poľsku, a k uhorskej korune boli pripojené opäť v roku 1772. V r. 1412 teda cisár Žigmund Luxemburský vo veľkej finančnej tiesni zálohoval hrad v Starej Ľubovni spolu so spomínanými 13 spišskými mestami poľskému kráľovi Vladislavovi za 37.060 českých groší. Na hrade sa usadila vojenská posádka poľského kráľa. Odvtedy na hrade sídlil starosta zálohovaných spišských miest. Podľa záznamov sa v r. 1412 od 16. februára do 25. marca zdržiavali na hrade viacerí európski panovníci so svojimi kráľovskými sprievodmi. V obciach patriacich k hradu Josefsdorf a Hofgarten boli rytierske hry. Za tento čas podľa presných záznamov kronikára mesta Stará hubovňa spotrebovalo sa 6 312 sliepok, 28 vykŕmených volov, 382 oviec, 16.000 vajec, 814 litrov vína, rovnaké množstvo páleného. Nemenej ako 116 pekárov a kuchárov neustále varilo a pieklo. Pri tejto príležitosti prvý raz verejne fajčil jeden z prítomných panovníkov. V roku 1433 bola naša obec vyplienená husitmi. Vtedy nastali pre obec ťažké časy. Dlhotrvajúce husitské výboje značne spustošili našu obec, ležiacu blízko Ľubovnianskeho zámku. Roku 1440 od bratríckych výbojov, ktorými boli okolité obce vyplienené, bola naša obec uchránená. Ale v čase náboženskýeh vojen roku 1637 - Bočkaja proti cisárovi Ferdinandovi v Rákociho a Thtikolyho povstaní si naša obec aj celé okolie znova veľa vytrpeli nielen zo strany povstalcov ale aj zo strany vojenskej moci na hrade v Starej Ľubovni. Obec pôvodne ležala na pravom brehu Popradu, asi 1 km od dnešnej Chmeľnice. Roku 1662 prišla taká katastrofálna povodeň, že skoro celú obec zmietla a veľa obyvateľov zahynulo. Bolo treba sa presťahovat. Na mieste terajšieho farského kostola stála drevená kaplnka, okolo nej, zaiste na zásah vrchnosti, začalo sa obyvateľstvo sťahovať a usadzovať. Zásah vrchnosti sa usudzuje z toho, že ulice sú pekné, symetrické, v 5 radoch a stavebné pozemky sú podelené na rovnaké parcely. Od roku 1662 do roku 1739 sa vystavila nová Chmeľnica.V roku 1739 už stál i nový kostol.
Hodnotenie
6
Prostredie
Obchody
Doprava a platba
MHD
Železnice
Školy

Hodnotenie Obec Chmeľnica

Už ste niekedy navštívili Obec?
Neváhajte a podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými!

Topujte Vašu stránku

Zvýšte svoju šancu zaujať návštevníkov.

Upravte Vašu stránku

Našli ste nejakú chybu, alebo stránka patrí Vám?

Mapa - Obec ChmeľnicaChmeľnica 06401 | Slovensko

 Chmeľnica
Katalóg
Obce
7 102 objektov
Mestá
166 795 objektov
produktov
NAJ.sk